Beiratkozás

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
HIRDETMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján
A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2019. május 7-9. /8:00 – 16:00 óráig/
 
A beiratkozás helye: Béke téri óvoda központi épülete /vezetői iroda/
Az óvoda felvételi körzete: Gádoros nagyközség, valamint Eperjes község közigazgatási területe.
Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek TAJ kártyája
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2019. május 07-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2019.06.07-ig levélben értesíti a szülőt.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.
Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37.- 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel és a hirdetménnyel kapcsolatosan további tájékoztatást Prozlik Márta intézményvezető ad.

Kapcsolat

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napközi Otthonos Óvodája
5932 Gádoros, Béke tér 6.

Óvodavezető: Prozlik Márta

Telefon:
+36 68 490 042
+36 30 684 0773


E-mail:
gadorosovoda@gadoros.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig: 
6.00 - 17.00

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18383719-1-04

Intézményi védőnő: Tóthné Molnár Tímea
Kosztoláné Szabó Ildikó

Intézményi orvos: Dr. Nagy Irén