Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának

HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján

A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2023. május 3-4. /800 – 1600 óráig/

A beiratkozás helye: Béke téri óvoda központi épülete /vezetői iroda/
A várakozás és sorban állás elkerülése érdekében javasoljuk előzetes időpont egyeztetését a +36 30 684 0773-as telefonszámon!

Az óvoda felvételi körzete: Gádoros nagyközség közigazgatási területe.
Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány/a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • egyéb /a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum stb./

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 04-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2023.06.02-ig írásban értesíti a szülőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37.- 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A felvétellel és a hirdetménnyel kapcsolatosan további tájékoztatást Prozlik Márta intézményvezető nyújt a +36 30 684 0773-as telefonszámon.

 

Kapcsolat

Gádorosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde
5932 Gádoros, Béke tér 6.

Igazgató: Prozlik Márta

Telefon:
+36 68 490 042
+36 30 684 0773


E-mail:
gadorosovoda@gadoros.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig: 
6.00 - 17.00

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18383719-1-04

Intézményi védőnő: Tóthné Molnár Tímea
Kosztoláné Szabó Ildikó