Beiratkozás

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának

HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gádoros Nagyközség Polgármesteri döntése alapján

A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2021. május 4-5-6. /800 – 1600 óráig/

A beiratkozás helye: 5932 Gádoros Béke tér 6., az óvoda központi épülete.
A járványügyi intézkedések betartása érdekében a beiratkozáshoz előzetes időpont egyeztetés szükséges +36 30 6840773-as telefonszámon.

Az Ember Erőforrások Miniszterének 19/2021. (III. 10.) határozata értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. Jelentkezésüket a gadorosovoda@gadoros.hu e-mail címre kérjük küldeni.                               

Az óvoda felvételi körzete: Gádoros nagyközség, valamint Eperjes község közigazgatási területe.

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  •   a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  •   a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  •   a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  •   gyermek TAJ kártyája

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2021. május 06.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. május 21-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2021.06.04-ig levélben értesíti a szülőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Jogorvoslati lehetőség:

A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37.- 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A felvétellel és a hirdetménnyel kapcsolatosan további tájékoztatást Prozlik Márta intézményvezető ad.
Elérhetőségei: +36 30 6840773, gadorosovoda@gadoros.hu.

 

Kapcsolat

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napközi Otthonos Óvodája
5932 Gádoros, Béke tér 6.

Óvodavezető: Prozlik Márta

Telefon:
+36 68 490 042
+36 30 684 0773


E-mail:
gadorosovoda@gadoros.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig: 
6.00 - 17.00

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18383719-1-04

Intézményi védőnő: Tóthné Molnár Tímea
Kosztoláné Szabó Ildikó

Intézményi orvos: Dr. Nagy Irén